sizukiyama.cocolog-nifty.com > 白馬岳~鑓温泉 8/18

4:52夜明け
夜明け
5:09ご来光
夜明け
夜明け
朝日
朝日
6:34旭岳へ
旭岳へ
旭岳へ
旭岳へ
旭岳へ
旭岳へ
7:14旭岳
旭岳
旭岳
旭岳
旭岳
旭岳
7:28旭岳を後に
旭岳を後に
旭岳を後に
旭岳を後に
8:10白馬~鑓稜線
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
杓子岳へ
9:38杓子岳頂上
杓子岳
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
10:37鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳へ
鑓ヶ岳
鑓ヶ岳
11:18鑓ヶ岳頂上
鑓ヶ岳にて
鑓温泉へ
11:58鑓温泉分岐
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
鑓温泉へ
13:54鑓温泉へ
鑓温泉